Research on mixed teaching practice of medical immunology

Zengqiang Miao

Abstract


with the rapid development of information technology, hybrid teaching mode is applied. As an important part of basic
medicine, medical immunology is relatively abstract. If teachers still use traditional teaching methods, it is diffi cult to ensure that students
understand medical immunology thoroughly. At this time, teachers can use mixed teaching to teach students professional knowledge,
which can not only make the teaching atmosphere more interesting, but also ensure that students understand the knowledge points taught
by teachers thoroughly, so as to improve the quality of teaching activities. In this regard. This paper studies the mixed teaching practice of
medical immunology for reference.

Keywords


mixed type; Medical immunity; Teaching; practice

Full Text:

PDF

Included Database


References


[1] Qingdong Nong,Xinyi Wu,Yue Gao,Lifeng Zhang. Discussion on the construction path of Medical Immunology “golden class” -- Based on micro class +

rain class + fl ipped class [j]Heilongjiang science, 2022,13 (17): 144-146

[2] Siyuan Sheng,Zhiying Yang.Application and exploration of online and offl ine hybrid teaching mode in experimental teaching of medical immunology [j]

Modern medicine and health, 2022,38 (06): 1064-1066+1073

[3] Siyang Chen,Hui Ding,Yueming Qiu,Kaiwen Guo�Practice and exploration of offl ine teaching of “Medical Immunology” course in the post epidemic era [j]

Chinese Journal of immunology, 2022,38 (13): 1640-1644

[4] Xiaoqun Han,Nanyan Fu,Jing Yang,Qin Deng,Zhixing Zhou.Exploration and practice of teaching reform of Medical Immunology “Course Ideological and

political” based on quality online courses [j]Journal of Yichun University, 2021,43 (09): 106-110

[5] Yunjuan Zhao,Song Wang,Jingyun Wang,Fengbo Zhang,Hongying Wang,Qian Xu,Qi Xu, frati·reciti,Xiaotao Zhou, Dinar·borati,Jianbing Ding. Eff ect

analysis of formative evaluation of medical immunology based on “rain class” [j]Chinese Journal of immunology, 2021,37 (17): 2149-2153

[6] Qingdong Nong,Zeqiang Qu,Zhanshuai Wu,Xinwen Nie,Chenxia Yun, Liang Liang, Haihong wei,Jing Leng,Jian Xiao. Exploration on the teaching

practice of creating a “golden course” of medical immunology based on the online and offl ine mixed fi rst-class undergraduate courses [j]Journal of Guangxi

University of traditional Chinese medicine, 2021,24 (01): 100-103

[7] Xueling Chen,Jun Hou,Xiaofang Wang,Xian Wang,Dan Dong,Junying Xu,Suwen wang, Yuanzhi Wang,Suhua Jiang.Exploration and practice of online

hybrid teaching mode of medical immunology based on MOOC under the new crown epidemic [j]Chinese Journal of immunology, 2020,36 (18): 2236-2240

[8] Hui Feng,Fei Liu,Cheng Li,Xiaonan Wang,Xun Sun,Zanmei Qi.Preliminary exploration of online and offl ine Hybrid Teaching of medical immunology in “5

+ 3” integrated undergraduate teaching [j]Chinese Journal of immunology, 2020,36 (18): 2226-2228 + 2231

[9] Xu Chen,Angang Yang,Tao Wang. Application of “hybrid” teaching in medical immunology teaching [j]Journal of cell and molecular immunology,

2020,36 (08): 760-766

[10] Xiaotao Zhou,Wentao Zhou,Song Wang,Yunjuan Zhao, frati·reciti, Dinar· borati,Jianbing Ding.Exploration and Research on experimental teaching mode

of medical immunology based on micro lecture and fl ipped classroom [j]Chinese Journal of immunology, 2018,34 (11): 1729-1733

[11] Weiwei Yang,Jiahao Li,Yufan Xue,Jinhua Fan,mMingming Wei,Shuzhen li.Exploration and practice of mixed teaching reform of medical immunology

for international students [j]Health vocational education, 2022,40 (18): 53-55

[12] Xiaotao Jiang,Xiaorui Hou,Jia Zhou,Ping Zhu,Xiao Lu,Sha Wu.Practice and Discussion on mixed teaching of medical immunology [j]Basic medical

education, 2021,23 (10): 680-682

[13] Mei Han,Ru Pai,Dajun Wang,Hao Wang,Yanhui Yang,Chunxia Su,Zhiwei Yang.Exploration and practice of online and offline Hybrid Teaching of

medical immunology [j]Gansu medicine, 2021,40 (06): 553-555+558

[14] Jun Dai,Xianpeng Li,Zhihua Li,Chunxia Li,Jiankuo Ming,Hui Zhang,Guanjun Dong,Junfeng Zhang,Qun Ma,Chuanping Si.Design and practice of

Medical Immunology “Course Ideological and political” adapted to online hybrid teaching [j]Chinese Journal of immunology, 2020,36 (18): 2275-2278

[15] Yinghong Luo.Construction and practice of Hybrid Teaching Mode in Colleges and universities [j]Exploration of higher education, 2019, (12): 48-55
DOI: https://doi.org/10.18686/esta.v10i2.422

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Zengqiang Miao